هیئت مدیره

خانه » هیئت مدیره

علیرضا موثقی

رئیس هیات مدیره

مهدی مجیدی

نایب رئیس هیات مدیره

امیر اشکوری

عضو هیات مدیره و سرپرست