هیئت مدیره

خانه » هیئت مدیره

علیرضا موثقی

رئیس هیات مدیره

آقامعلی سلطانی

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

مهدی مجیدی

عضو هیات مدیره