دفترچه تماس

گروه صنعتی ملی

سمتنام و نام خانوادگیشماره تماسایمیل
مدیر عاملنادر صادقی۴۶۰۷۹۷۹۴ ۴۶۰۷۹۴۹۸n.sadeghi@mellishoes.ir
معاون راهبردی و توسعه منابع علی بخت آور۴۶۰۷۹۴۹۸a.bakhtavar@mellishoes.ir
مشاور مدیرعامل و مدیر پیگیری های ویژهعلیرضا موثقی۴۶۰۷۵۷۹۳a.movaseghi@mellishoes.ir
مشاور امور مالی مدیر عامل علیرضا رجب زاده ۴۶۰۷۹۴۹۸ a.rajabzadeh@mellishoes.ir
مدیر فناوری اطلاعات مهدی خباز ۴۶۰۷۹۳۶۵ m.khabbaz@mellishoes.ir
سرپرست معاونت تامینمهدی مجیدی46079468...
مدیر حراستعلی مرادی 46079860a.moradi@mellishoes.ir
مدیر امور مالیشهره احمدپور ۴۶۰۷۹۸۶۱y.esmaeli@mellishoes.ir
سرپرست بازرسیعباس جمشیدیان ۴۶۰۷۹۲۶۶a.jamshidian@mellishoeco.com
مدیر امور حقوقی احمد زارعی ۴۶۰۷۶۸۸۹a.zarei@mellishoes.ir
مسئول مهندسی خریدمریم صالحی ۴۶۰۷۹۴۷۰m.salehi@mellishoes.ir

شرکت کفش ملی

سمتنام و نام خانوادگیشماره تماسایمیل
رئیس هیات مدیره محمد کارگر
نایب رئیس هیات مدیره علیرضا موثقی ۴۶۰۷۵۷۹۳a.movaseghi@mellishoes.ir
سرپرستامیر اشکوری ۴۶۰۷۹۰۵۷ ۴۶۰۷۹۴۱۴a.ashkevari@mellishoes.ir
مدیر فروش عمده ابوالحسن امیری نظری ۴۶۰۷۹۰۶۵ ۴۶۰۷۹۸۶۳nazari@mellishoes.ir
سرپرست فروشسید امیر شریعتی ۴۶۰۷۹۰۶۴

شرکت مدیریت توسعه ملی

سمتنام و نام خانوادگیشماره تماسایمیل
رئیس هیات مدیره علیرضا آموخته ۴۶۰۷۹۴۵۱ ۴۶۰۷۹۴۳۵a.amoukhteh@mmd.co.com
مدیر عامل حمید رضایی ۴۶۰۷۹۴۵۱ ۴۶۰۷۹۴۳۵h.rezaei@mmd.co.com