دفترچه تماس

گروه صنعتی ملی

سمتنام و نام خانوادگیشماره تماسایمیل
مدیر عاملعلیرضا نصیری۴۶۰۷۹۷۹۴ ۴۶۰۷۹۴۹۸ar.nasiri@mellishoes.ir
عضو هیات مدیره میراحد حسینی46079794ma.hosseini@mellishoes.ir
عضو هیات مدیره حسین پورخدایی46079794h.pourkhodaei@mellishoes.ir
معاون راهبردی و توسعه منابع علی بخت آور۴۶۰۷۹۴۹۸a.bakhtavar@mellishoes.ir
مدیر فناوری اطلاعات مهدی خباز ۴۶۰۷۹۳۶۵ m.khabbaz@mellishoes.ir
سرپرست مدیریت برند و ارتباطاتمحمدمهدی محمدی46079862 m.mohammadi@mellishoes.ir
مدیر تامینمهدی مجیدی46079468m.majidi@mellishoes.ir
مدیر امور مالیشهره احمدپور ۴۶۰۷۹۸۶۱sh.ahmadpour@mellishoes.ir
مسئول امور سهاماحسان حبیب پور 46079795 - داخلی 110
مدیر بازرسیعباس جمشیدیان ۴۶۰۷۹۲۶۶a.jamshidian@mellishoes.ir
مشاور امور حقوقی احمد زارعی ۴۶۰۷۶۸۸۹a.zarei@mellishoes.ir
مدیر فنی مهندسیمریم صالحی ۴۶۰۷۹۴۷۰m.salehi@mellishoes.ir
مدیر اداری و منابع انسانیآیت اله رشید46079063a.rashid@mellishoes.ir
مدیر برنامه ریزی و توسعه منابعفریماه فرحبخش46079498f.farahbakhsh@mellishoes.ir
مدیر R&Dسید بهزاد سجادی46079770b.sadjadi@mellishoes.ir
مسئول ارتباط با مشتری مازیار پاشایی46079862m.pashaee@mellishoes.ir

شرکت کفش ملی

سمتنام و نام خانوادگیشماره تماسایمیل
رئیس هیات مدیره علیرضا موثقی ۴۶۰۷۵۷۹۳a.movaseghi@mellishoes.ir
سرپرستامیر اشکوری ۴۶۰۷۹۰۵۷ ۴۶۰۷۹۴۱۴a.ashkevari@mellishoes.ir
مدیر فروش عمده جواد عمرانی ۴۶۰۷۹۰۶۵ ۴۶۰۷6884j.omrani@mellishoes.ir
مدیر فروشسید امیر شریعتی ۴۶۰۷۹۰۶۴a.shariati@mellishoes.ir
سرپرست فروش اینترنتی عبدالماجد حمیدیان 46076907 - 46076912 a.hamidian@mellishoes.ir
مدیر انبارمحمدرضا علیمردان46079390
مدیر برنامه ریزی خرید و فروش منیرالسادات جلالی46079468m.jalali@mellishoes.ir
رئیس خدمات پس از فروشحامد فرخh.farokh@mellishoes.ir

شرکت مدیریت توسعه ملی

سمتنام و نام خانوادگیشماره تماسایمیل
مدیر عامل عباس رویین تن۴۶۰۷۹۴۵۱ ۴۶۰۷۹۴۳۵a.roeintan@mmd.co.com